ورود به سایت
عضویت خبرنگار | فراموشی کلمه عبور
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
» » سرفصل های مهم در مشاوره تحصیلی درگفتگو با مشاورتحصیلی :
کد خبر: 141
تعداد نظرات: 0 نظر
تاريخ انتشار: 20-03-1394, 17:38
درگفتگوومقاله ای ازیک مشاوره تحصیلی :
به گزارش خبرنگار تابنوس برای بالابردن سطح تفکر و رمز موفقیت درکنکور مقاله ومصاحبه ای را از مهندس اشکان کلانتری یکی از بهترین مشاوران تحصیلی تهیه کردیم .
تاکمی ازبی دقتی ها درکنور کاسته شود وموفقیت های روزافزون جوانان این مرزبوم درسی برای آیندگان باشد .
سرفصل های مهم مشاوره تحصیلی
بی دقتی در کنکور
محاسبات غلط و کشف گزینه اشتباه
ببینیم راه حل چیست ؟
اشتباه در عدد گزینه و شماره ی گزینه
جابه جا وارد کردن گزینه ها در یک سؤال
توجه به توان جسمی درآزمون
بی دقتی در کنکور

کم نیست تعد اد سؤالاتی که فکر میکنیم د رست جواب د اد ه ایم اما غلط می شود .تصور می کنیم به 60د رصد سؤالات د ر نهایت اطمینان پاسخ گفته ایم، تمام مفاهیم آ نها را می د انستیم، سؤالات شان برا یمان آشنا و حتی تکراری بود ه اند ولی د ر نهایت ب ه خاطر انواع بی د قت یها، د رصد مان به20 د رصد کاهش یافته است .چنین تغییر د رصد ی حتی د ر یک د رس هم می تواند رشته و یا حتی شهر قبولی یک د اوطلب را عوض کند .این معضل، مهم ترین و ناخوشایند ترین سنجش غیر علمی د ر کنکور است که به سبب نمره ی منفی د ر تستهای کنکورها تشد ید می شود .
د ر حین آزمون د اد ن انواع مختلفی از بی د قتیها و اشتباهات غیر علمی رخ می دهد که موارد زیر مهم ترین آ نها هستند :
*اشتباه خواند ن صورت سؤال
* محاسبات غلط و کشف گزینه ی اشتباه
* اشتباه د ر عدد گزینه و شماره ی گزینه
* جابه جا وارد کرد ن گزینه ها د ر یک سؤال
* جابه جا وارد کرد ن گزینه ی یک سؤال د ر سؤال د یگر
این پنج اشتباه، عامل های اصلی بیش از 90درصد اشتباهات غیر علمی د اوطلبان هستند. برای تفکیک هر یک از آ نها و د لایل وقوع شان شرحی می آوریم و د ر همانجا نیز راه حل رفع آ نها را ارائه می کنیم.

اشتبا ه خواندن صورت سؤال:خواندن دارد به جای ندارد، متر به جای سانتی متر،نیست به جای است و...وهمچنین ندید ن کلمه ها ،اصلی ترین د لیل اینگونه اشتباهات است .
این بی دقت یها که بیش تر د ر د ر سهایی مثل اد بیات، عربی( عین الخطا ) وفیزیک وشیمی و از این دست رخ می دهد یک فلسفه ی مهم د ارد و آن سرعت بالا درخواند ن سؤال است .برخی از د اوطلبان تصور می کنند صورت سؤال اهمیتی ند ارد ، به ویژه ، وقتی متوجه شوند سؤال مذکور، اید ه ای تکراری است و کلمه ی غلط گزینه ها، یک گزینه ی اشتباه یا متفاوت را می خواهد .د ر این موارد سعی می کنند با صرفه جویی د ر چند ثانیه وقت، بد ون توجه به اد امه ی صورت سؤال و درخواست اصلی آن که عموما د ر انتهای سؤال می آید برحسب یک برداشت قبلی که ، د ر تستهای تمرینی ایجاد شد ه، بین گزینه ها د نبال جواب بگرد ند .د ر بهترین حالت وقتی چند دقیقه ای بین گزینه ها، سه جواب د رست به جای یک جواب یافتند یک بار د یگر به صورت سؤال مراجعه می کنند و د ر نهایت تأسف متوجه می شوند ، البته این یک پایان خوش برای سؤالی است که با توهم صرفه جویی د ر وقت، به وقت گیر ترین سؤال تبد یل می شود .د ر بسیاری موارد، د اوطلب به د لیل نگرانی و استرس وقتی جواب صحیح را نمی یابد و بین چند گزینه سر درگم می شود . د ر نهایت یکی را ارجح د انسته و علامت می زند و بی دقتی اتفاق می افتد .

د ر اد امه با بررسی علل بی د قت یهای د یگر خواهیم د ید که بهانه ی کمبود زمان، مهم ترین علت تمام بی د قت یها است و این وضع برای افراد عجولی که زمان د ر زندگی شان برهمه چیز غلبه د ارد . بسیار شد یدتر است ،

پس اولین و بهترین راه حل این است که زمان را یک کمیت کنترلی د ر نظر بگیریم نه یک اهرم فشار و کم تر درحین آزمونها و کنکور به ساعت نگاه کنیم . مهم تر از آن، لازم است که یاد بگیریم صورت سؤالات را چه د رخانه و چه درجلسه ی آزمون، کامل بخوانیم . برای این که بد انید چنین کاری را انجام می دهید یا نه، باید بتوانید حین خواند ن صورت سؤال، زیر کلمات کلید ی سؤالات و مسأله خط بکشید .این عمل نشان می دهد ذهن شما تست را فعالانه می خواند وآن را می فهمد.در نهایت هم سؤال یا مسأله با همان کلمات کلید ی خلاصه می شود .اینکار به طور عمدی، سرعت مطالعه ی شما را کم تر هم می کند اما د ر نهایت، زمان صرف شد ه برای تمام سؤالات یک د رس به این شیوه، معادل زمان صرف شد ه برای سؤالی است که د رست خواند ه نشد ه و شما چند دقیقه ای بین گزینه های آن سردرگم هستید .از همه مهم تر، ثمره ی بی د قتی هایی است که نمره ی منفی به ارمغان می آورد و فرد را از پذیرش در بسیاری رشته ها محروم می کند .

پس ساد ه ترین راه حل حذف بی توجهی به نکات مستمر در صورت تستها، این است که شما ابتدا درخانه و آزمونهای آزمایشی و جلسه ی کنکور به ساعت و زمان به اندازه ی کافی و معقول بها دهید و هر جا که سعی د ارید تستی را حل کنید، با مد اد زیر تمام کلمات مهم و کلید ی سؤال را خط بکشید .خواهید دید که پس ازچند روز، دقت شما د ر مطالعه ی سؤالات، به طور چشم گیری رشد کرد ه و بهبود می یابد .


محاسبات غلط و کشف گزینه اشتباه:
در درس ریاضی( که د ر تمام گروههای آزمایشی اصلی مشترک است )و شیمی و فیزیک( که در دو گروه ریاضی و تجربی مشترک است ● این نوع بی د قتی بسیار رخ می دهد .برای رفع این مشکل دلایل زیاد و راه حلهای متفاوت و زمان بر داریم .هرقد ر که برتکنیکها ی راه حل ها پافشاری کنید،تعد اد بی دقت یهای شما( از این نوع )کاهش خواهد یافت.
از د لایل مهم این بی د قتی، ضعف د ر محاسبات( به ویژه د ر د اوطلبان گروه انسانی و تجربی )است که در دوران تحصیل یا از محاسبات دقیق و طولانی صرف نظر کرد ه اند یا به ماشین حساب متوسل شده اند .دلیل د یگر، به دست نیاوردن عدد آخر درمحاسبات، هنگام حل کرد ن تستها د ر منزل است که باعث می شود ضعفها و اشتباهات خود را متوجه نشوند .د لیل د یگر، عدم توجه به کم بودن جا و چک نویس، د ر زمان امتحان و آزمون است که باعث می شود فرد همیشه محاسبات خود را د ر کاغذهای بزرگ وبا خط د رشت بنویسد و هنگام آزمون با حل یک سؤال جای محاسبه ی د ه سؤال را پر کند و صفحه را ، چنان کثیف کند که صورت سؤا لهای د یگر قابل خواند ن نباشد .بدتر ازهمه ی اینها، کثیف نوشتن است که گاهی سبب می شود داوطلب همان لحظه که به عقب بازمی گردد تا محاسباتش را بررسی کند و مشکل خود را بیابد ابتدا و انتهای نوشته هایش مشخص نیست و مجبور می شود همه چیز را از نو، بنویسد .بالاخره همه ی این اشکالات، عدد نهایی محاسبات ما را مخدوش می کند و چه بد اتفاقی است اگر این عدد به دست آمده در یکی از گزینه ها آمده باشد .

ببینیم راه حل چیست؟
اول این که، وظیفه ی شما د اوطلبان عزیز این است که از همین لحظه به بعد، دیگر درخانه از چک نویسهای بزرگ استفاد ه نکنید . حتما درجایی کم، محاسبات خود را انجام دهید .از همه مهم تر این که، سعی کنید محاسبات شما با خط متناسب( از لحاظ درشتی آن )باشد و محاسبات را د رحین حل تست د رخانه، کامل و با تمام ریزه کاریها انجام دهید .نوشته های تان منظم و پیاپی باشد، به طوری که اگردر جواب آخر خود شک کردید بتوانید درطول ، چند ثانیه محاسبات قبلی خود را بررسی کرد ه و اشتباهات تان را بیابید .انجام و نوشتن کوچک ترین محاسبات حتی درحد جمع و تفریق بسار مهم و مؤثر است چرا که شما با این کار، محاسبات د قیق را یک بار به ذهن تان می آموزید و آن را ورزیده می کنید .
محاسبه درجای کم، هم خط شما را مناسب می کند وهم باعث می شود درآزمونها و کنکور درکنار هر سؤال با کشید ن یک یا د و خط، یک مستطیل د رست کنید و جواب سؤال را درهمان جا به د ست آورید .با این کار هم سؤالات د یگر کثیف نمی شود وهم جا برای محاسبه ی همه ی آ نها وجود د ارد .از تمام این موارد ارزشمند تر، وقتی است که شما به جواب آخر خود اطمینان ندارید و می خواهید دوباره محاسبات خود را بررسی کنید . اگر ابتدا و انتهای محاسبه ی شما و روند ایجاد جواب مشخص نباشد باید سؤال را د وباره حل کنید .بهترین راه حل برای به د ست آورد ن پاسخ اینگونه سؤالات این است که رهایشان کنیم ، و بعد از حل چند سؤال د یگر از همان درس، د وباره به سراغ آن بازگردیم . چرا که د ر این موارد یک اشکال عمده مثل بی توجهی به یک عدد یا ندیدن یک گزینه یا ترکیب نکردن دو قسمت یک راه حل باعث می شود ما به گزینه ی صحیح نرسیم .اماّ چرا عده ای قدرت کنارگذاشتن سؤال را ندارند؟ چون جواب مسأله ی آ نها به قد ری درهم و نا منظم است که اگر بخواهند به سراغ سؤال بعدی بروند دیگر راه حل آن را پیدا نخواهند کرد ومجبورند دوباره آن را حل کنند .


به راستی هم محاسبه ی منظم و درجای کم، بسیاری از بی د قتی ها را حذف می کند.حتی وقتی شک می کنید که جواب شما( مثلا عد د )صحیح است یا نه می توانید یک بار د یگر راه حل خود را از نظر بگذرانید و گزینه ی نهایی را انتخاب کنید .
یاد آور می شوم که مهم ترین کار شما د ر این مرحله، محاسبه ی کامل درمنزل است تا اشکالات محاسبه ی خود را حذف کرد ه و ترس از محاسبه را کناربگذارید اما وقتی تبحر شما بالا رفت، لازم نیست در آزمونها تمام محاسبات را بنویسید بلکه باید محاسبات کوچک را ذهنی انجام د اد که در وقت هم ،صرفه جویی شود ! وقتی د ر منزل تست می زنید حتی 4=2*2را هم بنویسید .

اشتباه در عدد گزینه و شماره ی گزینه:
این مشکل درمواقعی رخ می دهد که عدد نهایی محاسبات شبیه عدد گزینه هاست .یعنی عد د جواب بین 1تا4 است و به ترتیب هم در گزینه ها نیامد ه است . د اوطلب وقتی جواب که عدد یک است را به د ست می آورد وآن جواب در گزینه 2 یا 3 قرار دارد به اشتباه گزینه ی یک را انتخاب کرد ه و علامت می زند . این مشکل یک راه حل ساد ه د ارد ، ؛ یک مکث چند ثانیه ای روی سؤال .باید ذهن خود تان را در تست زنی د ر منزل شرطی کنید .سعی کنید با یک سکوت و مکث چند ثانیه ای عد د ، را د ر گزینه ها یافته و ، شماره ی گزینه را د ر پاسخ برگ علامت بزنید .

جابه جا وارد کردن گزینه ها در یک سؤال:
گاهی اتفاق می افتد که د انش آموز بدون هیچ د لیل واضحی، گزینه ای را که علامت زد ه با گزینه ی واقعی جواب که پید ا کرد ه بود متفاوت است .یعنی د ر د فترچه ی سؤالات گزینه ی 2 را انتخاب می کند و در پاسخ برگ خود گزینه 4 را، با این که جواب د و گزینه هیچ شباهتی با هم ندارند ،و حتی عددهم نیستند که با هم اشتباه شوند .
این اشتباهات که عمدتا به د لیل کاهش تمرکز لحظه ای داوطلب حین آزمون رخ می دهد یک چاره ی بسیار ساد ه د ارد که باز هم باید د رخانه تمرین و تکرار ، شود تا د ر کنکوربه صورت عاد تی تکرار شود .اول این که هرچند تست از هر درسی که پاسخ می دهید ، حتما د ر پاسخ برگ جواب دهید ( یعنی گزینه پر کنید ) هما نطور که در تمام سؤالات کنکور و آزمو نها اتفاق می افتد .مهم تراین که وقتی گزینه ی جواب را یافتید ابتدا گزینه را در پاسخ برگ پر کنید . سپس د رکنار گزینه داخل دفترچه ی سؤالات علامت بزنید .به این ترتیب شما متوجه ی تناقض ها و اشتباهاتی که د ر بالا ذکر شد خواهید شد . اصولا داوطلبان اینکار را بالعکس انجام می دهند یعنی اول دردفترچه علامت می زنند و سپس درپاسخ برگ گزینه را پر می کنند و بلافاصله سراغ سؤال بعد می روند که اگر هم بی د قتی رخ داده باشد اصلا متوجه نمی شوند .عوض کرد ن ترتیب این کار درهر شرایطی برای همه ضروری است حتی اگر تاکنون چنین بی دقتی هایی نداشته اید .

جابه جا وارد کردن گزینه ی یک سؤال درسؤال د یگر:
این مشکل برای افرادی اتفاق می افتد که یا با پاسخ برگ کم تر سروکار د اشته اند یا بدون توجه به شماره ی سؤا لها، به ترتیبی که سؤالات را جواب می دهند ؛ گزینه را وارد می کنند .

این مشکل راه حل ساده ای د ارد .اول استفاده ی د ئمی از پاسخ برگ درهرمرحله ازتست زنی که در بالا هم بر آن تأکید کردم .دوم عادت به این که یاد بگیرید هنگام وارد کردن گزینه شماره ی سؤال را هم همراه گزینه ی آن زیر لب تکرار کنید. مثلا می گویید سئوال 120 گزینه 2 وتا وارد کردن آن در پاسخ برگ تکرار را ادامه می دهید.
خواهید د ید با تکرار و استفاد ه از همین تکنیک های ساد ه، چه اند ازه نتایج شما بهبود می یابد واز بی دقتی ها و غلط های شما کاسته می شود .
باز هم متذکر می شوم بدون تمرین و ممارست و استفاد ه ی د ائمی از این تکنیک های هر چند ساده و به ظاهر پیش پا افتاده د ر منزل، امکان استفاده ی از آن درجلسات آزمون یا کنکور وجود نخواهد داشت.

توجه به توان جسمی درآزمون
آخرین عاملی که می تواند د ر پشت سر گذاشتن یک کنکور موفق به شما کمک کند . جسم شماست که از تمام ابزا رهای د یگر مهم تر و تعیین کنند ه تر است ، مسلما خواب، استراحت و تغذیه هم عوامل اصلی تأثیر د ر توان جسمی هستند و کمبود آنها نقص قوای فیزیکی د اوطلب را به د نبال خواهد د اشت .بارها اتفاق افتاد ه است که داوطلب پر تلاشی به د لیل کم خوابی در کنکور با خستگی ذهنی و کاهش تمرکز مواجه شد ه و تعد اد غلط ها و بي دقتی هایش باور نکردنی شده است .چه بسیار د اوطلبانی که به د لیل نخوردن وعد ه ی غذایی صبح یا عدم استفاد ه از مواد قند ی د ر حین کنکور، دچار مشکل شده اند . به عنوان یک مثال باید بدانید که درتحقیقات علمی ثابت شد ه است که بین اضطراب و قند خون همبستگی وجود دارد. یعنی وقتی مضطرب هستیم قند خون کاهش می یابد و ساعت فعالیت ذهنی درجلسه ی کنکور، بالعکس خواهد شد.

امید است راه حل های گفته شده بتواند تاثیرات مفید در جهت کاهش هر چه بیشتر بی دقتی ها در شما داوطلب عزیز داشته باد.وخبرگزاری تابنوس گامی موثر دراین رابطه برداشته باشد .
مطالب مرتبط

شما مي توانيد مطالب و تصاوير خود را به آدرس زير ارسال فرماييد.


info@tabnos.irارسال نظر جدید
قوانین بخش نظرات:

۱) تابنوس، نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۲) از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد .
۳) لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید .
۴) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .

* نام:
* ايميل:
* نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
عکس خوانده نمی شود
نیازمندیها